Zadania UNEVOC Centre

Międzynarodowy Ośrodek (Międzynarodowe Centrum) Edukacji Technicznej i Zawodowej oraz Szkoleń UNESCO-UNEVOC, tak jak i cała Organizacja Narodów Zjednoczonych, ma za zadanie wspierać pokój, sprawiedliwość, równość, zmniejszanie ubóstwa i większą spójność społeczną. Ośrodek wspiera państwa członkowskie w tworzeniu przepisów i praktyk w dziedzinie edukacji dla świata pracy i rozwoju umiejętności celem ułatwienia zatrudnienia, tak by zapewnić:

 • dostępność edukacji dla wszystkich,
 • trafne i skuteczne programy kształcenia zawodowego o wysokiej jakości,
 • szanse nauki na każdym etapie życia jednostki.

Międzynarodowy Ośrodek przyczynia się do zwiększania możliwości produktywnej pracy, zapewnienia zrównoważonych środków utrzymania, wzmocnienia pozycji jednostki i jej rozwoju społeczno-ekonomicznego, zwłaszcza dla młodzieży, dziewcząt, kobiet i osób niepełnosprawnych. Szczególny nacisk kładzie na pomoc krajom rozwijającym się, krajom będącym w trakcie przemian lub odbudowującym się po konflikcie zbrojnym.

Międzynarodowy Ośrodek UNESCO-UNEVOC funkcjonuje jako kluczowy element międzynarodowego programu UNESCO dotyczącego edukacji technicznej i zawodowej oraz szkoleń. Jego działalność współgra również z przyjętymi zasadami Edukacji dla Wszystkich i Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Międzynarodowy Ośrodek osiąga te cele przez podejmowanie czynności mających na celu wzmacnianie i rozwój światowej sieci UNEVOC, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • stymulację współpracy międzynarodowej i lokalnej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich,
 • promowanie narzędzi normatywnych i standardów UNESCO,
 • promowanie dobrych i innowacyjnych praktyk w TVET,
 • dzielenie się wiedzą,
 • mobilizację wiedzy specjalistycznej i zasobów,
 • wzmacnianie partnerstwa z innymi istotnymi dla sprawy organizacjami.

TVET została wskazana jako jedna z czterech priorytetowych dziedzin którymi w najbliższych latach zajmować się będzie program edukacyjny UNESCO. TVET stanowi integralną część inicjatywy Edukacji dla Wszystkich (EFA), zwłaszcza w odniesieniu do celów związanych z „odpowiednim uczeniem się i umiejętnościami życiowymi”. Przez zwrócenie się ku światowi pracy i uzyskiwaniu umiejętności, odgrywa ona istotną rolę w promowaniu rozwoju gospodarczego danego kraju i tym samym przyczynienia się do zmniejszania ubóstwa.

Wszystkie działania UNESCO na polu TVET współgrają ze strategią TVET UNESCO określoną w roku 2009 i przyjętą na lata 2010-2015. UNESCO koncentruje się głównie na edukacji technicznej i zawodowej w szkołach średnich i wyższych, a także w ujęciu nieformalnym.

UNESCO-UNEVOC zapewnia rozmaite formy wsparcia technicznego:

 • budowanie sieci globalnych i lokalnych,
 • wsparcie przy tworzeniu strategii działania przepisów i rozwoju możliwości,
 • rozwój zasobów i dzielenie się wiedzą.

UNESCO-UNEVOC odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu i rozwijaniu Sieci UNEVOC, zwracając szczególną uwagę na:

 • prowadzenie dialogu w zakresie tworzenia strategii działania i przepisów dotyczących TVET,
 • stymulację międzynarodowej i lokalnej współpracy w TVET,
 • promowanie dobrych i innowacyjnych praktyk w TVET,
 • promowanie współpracy południe-południe oraz północ-południe-południe pomiędzy instytucjami TVET,
 • mobilizację wiedzy specjalistycznej i zasobów,
 • promocję i wzmacnianie współpracy między centrami,
 • promowanie instrumentów normatywnych i standardów UNESCO.
Polskie Centrum UNESCO UNEVOC
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz